ویرایش جدید سایت جمعیت مامایی استان اصفهان
Header
ماماهای عزیز مقاله ها و کتاب های خود را میتوانید از طریق سایت جمعیت معرفی کنید

بررسی برخی عوامل مرتبط با احتمالات جنسی کودکان متولد شده
در استان اصفهان

محبوبه والیانی

چکیده
مقدمه: والدین متمایل به داشتن فرزند به تعداد کم و با جنس غیر یکسان هستند، لذا گاهی به دلیل داشتن فرزندان هم جنس حاملگیهای مکرر را تجربه می کنند. تعیین احتمالات پسر شدن یا دختر شدن پس از فرزندان دیگر خانواده هدف اصلی این پژوهش قرار گرفت تا شاید با دانستن این احتمالات و راهنمایی والدین بتوان از تعدد فرزندان کاست.
روش ها: این پژوهش از نوع کوهورت تاریخی بود و در این پژوهش ۳۰۵۷ نمونه در ۴۵ خوشه شهری استان اصفهان (در هر خوشه ۶۷ خانوار) مورد پرسشگری قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و جامعه پژوهش را کلیه زنان ۴۹-۱۵ ساله شهری استان اصفهان تشکیل داده اند. آنالیز اطلاعات بوسیله آمار توصیفی و تحلیلی (آنالیز واریانس و آنالیز رگرسیون لوجستیک) و بوسیله نرم افزار SPSS انجام گردید.
نتایج: در این پژوهش با استفاده از آنالیز رگرسیون لوجستبک ۳۴ احتمال ترکیب جنسی متولدین مورد بررسی قرار گرفت و نتایح نشان داد که احتمال پسر شدن فرزند سوم پس از دو دختر بیش از ۵۰ درصد و احتمال دختر شدن فرزند چهارم پس از سه فرزند پسر کمتر از ۵۰ درصد است. همچنین احتمال پسر شدن فرزند پنجم پس از چهار فرزند دختر با روشهای جلوگیری از بارداری پنجم بیشترین ارتباط را دارد.
بحث: نتایج پژوهش حاضر با بیان احتمالات مختلف ترکیبهای جنسی فرزندان و عوامل مرتبط با آن می تواند راه گشای والدینی باشد که خواستار فرزند از هر دو جنس هستند و لذا با توجه به عوامل مؤثر بر ترکیب جنسی فرزندان، تصمیم گیری برای بارداریهای بعدی با رعایت فاصله تولدها بهتر صورت خواهد گرفت.
واژه های کلیدی: احتمال جنسی, جنسیت, ترکیب جنسی.

(ادامه…)

افسردگی در زنان

آبان ۱۷م, ۱۳۸۶ | نوشته‌شده به دست admin در کتاب های اعضای جمعیت مامایی - (بدون دیدگاه)

پژوهش در مامایی

آبان ۱۷م, ۱۳۸۶ | نوشته‌شده به دست admin در کتاب های اعضای جمعیت مامایی - (بدون دیدگاه)

نقش آموزش مهارتهای زندگی بر پیشگیری از اعتیاد

محبوبه والیانی، راحله سموعی، غلامرضا منشئی

چکیده
مقدمه: از جمله پدیده هایی که در بوجود آمدن بزه دیدگی(crime victim)مؤثر است اعتیاد به مواد مخدر می باشد و از آنجا که پیشگیری مقدم بر درمان است طراحی دوره های آموزشی جهت پیشگیری اولیه مناسب است. هدف این پژوهش تعیین تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر پیشگیری از اعتیاد می باشد.
روش ها: مطالعه حاضر نیمه تجربی بوده و نمونه های آن از بین جوانان و والدین شهر اصفهان به ترتیب به تعداد ۲۰ و
۲۱ نفر انتخاب شده اند. نمونه گـیری پس از اطلاع رسـانی بصورت تصادفـی ساده صورت گرفت. دوره آموزش مهارتهـای زندگی با برنامـه ریزی مجزا برای جوانان و والدین در هشت جلسه در تابستان ۱۳۸۱ اجرا گردید. اطلاعات مورد نیاز قبل و بعد از آموزش توسط سه پرسشنـامه (آگاهی والدین و جوانان و احتمـال گرایش به اعتیاد) جمع آوری گردید و از طریق نرم افزار SPSS و آزمون آماری تی زوج مورد آنالیز قرار گرفت.
نتایج: یافته هـا نشان داد میانگین نمره پس آزمون در جوانان و والدین بالاتر از میانگین نمره پیش آزمون بوده و تحلیل داده ها بیانگر تفاوت معنی دار بین نتایج دو آزمون در دو گروه جوانان و والدین بود. بدین ترتیب که آموزش مهارتهای زندگی بر آگاهی والدین و جوانان و احتمال گرایش جوانان به سوء مصرف مواد مخدر تأثیر داشت.
بحث: برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای زندگی در افزایش آگاهی والدین و کاهش احتمال گرایش جوانان به سوء مصرف مواد مخـدر تأثیر داشته و لذا بر نقش آموزگاران و اسـاتید دانشگاه در زمینه مشاوره و آموزش پیشگـیری از اعتیاد تأکید می شود.
واژه های کلیدی: آموزش، مهارتهای زندگی، اعتیاد، پیشگیری.

(ادامه…)

خوداظهاری مالیاتی

اردیبهشت ۱۹م, ۱۳۸۶ | نوشته‌شده به دست admin در خبرها - (بدون دیدگاه)

برای دیدن نامه خوداظهاری مالیاتی کلیک کنید.