M i d w i f e r y     S o c i e t y
صفحه خانهعضويت در جمعيتاعضا جمعيت تماس با ما
         
 

سايت جمعيت مامايي اصفهان

 

.صفحه اصلي
.اساسنامه جمعيت مامايي
.عضويت در جمعيت مامايي
.اعضاءجمعيت مامايي
. تاريخچه جمعيت
.پرسش و پاسخ
. تاليفات ماماها
. سمينارهاوكلاسها
. وظايف ومصوبه ها
. پست الكترونيكي
. آلبوم عكس
. درباره ما
. تماس با ما
. لينكهاي مفيد

 

 

 

 
مقاله
 

مقاله ها

 

بررسي برخي عوامل مرتبط با احتمالات جنسي كودكان متولد شده
در استان اصفهان

محبوبه والياني


چكيده
مقدمه: والدين متمايل به داشتن فرزند به تعداد كم و با جنس غير يكسان هستند، لذا گاهي به دليل داشتن فرزندان هم جنس حاملگيهاي مكرر را تجربه مي كنند. تعيين احتمالات پسر شدن يا دختر شدن پس از فرزندان ديگر خانواده هدف اصلي اين پژوهش قرار گرفت تا شايد با دانستن اين احتمالات و راهنمايي والدين بتوان از تعدد فرزندان كاست.
روش ها: اين پژوهش از نوع كوهورت تاريخي بود و در اين پژوهش 3057 نمونه در 45 خوشه شهري استان اصفهان (در هر خوشه 67 خانوار) مورد پرسشگري قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه و جامعه پژوهش را كليه زنان 49-15 ساله شهري استان اصفهان تشكيل داده اند. آناليز اطلاعات بوسيله آمار توصيفي و تحليلي (آناليز واريانس و آناليز رگرسيون لوجستيك) و بوسيله نرم افزار SPSS انجام گرديد.
نتايج: در اين پژوهش با استفاده از آناليز رگرسيون لوجستبك 34 احتمال تركيب جنسي متولدين مورد بررسي قرار گرفت و نتايح نشان داد كه احتمال پسر شدن فرزند سوم پس از دو دختر بيش از 50 درصد و احتمال دختر شدن فرزند چهارم پس از سه فرزند پسر كمتر از 50 درصد است. همچنين احتمال پسر شدن فرزند پنجم پس از چهار فرزند دختر با روشهاي جلوگيري از بارداري پنجم بيشترين ارتباط را دارد.
بحث: نتايج پژوهش حاضر با بيان احتمالات مختلف تركيبهاي جنسي فرزندان و عوامل مرتبط با آن مي تواند راه گشاي والديني باشد كه خواستار فرزند از هر دو جنس هستند و لذا با توجه به عوامل مؤثر بر تركيب جنسي فرزندان، تصميم گيري براي بارداريهاي بعدي با رعايت فاصله تولدها بهتر صورت خواهد گرفت.
واژه هاي كليدي: احتمال جنسي, جنسيت, تركيب جنسي.


مقدمه:
تصميم گيري براي داشتن فرزند از جنس دختر يا پسر همواره يكي از آرزوهاي بشر بوده است ولـي تعدد فرزندان، فاصله كم بين تولدها، عدم فرصت رسيدگي و تربيت مناسب، تغذيه نامناسب كودكان، افزايش ميزان ابتلا به بيماريها و افزايش مرگ و مير مادر و كودك، معمـولاً نتيجه تلاش والدين براي دستيابي به جنس مطلوب و تكميل تركيب جنسي فرزندان آنهاست. از آنجا كه والدين به داشتن فرزند از هر دو جنس تمايل دارند، لذا بـراي دستيـابي به اين هدف شـانس خود را با
بارداريهاي مكرر به آزمايش مي گذارند تا به هدف

تكميل جنس فرزندان نائل شوند. در حال حاضر يكي از معضلات بهداشتـي كشور رفتار باروري نادرست مي باشد و مشاوره با والدين براي دستيابي به جنس مورد نظر، لازم به نظر مـي رسد. علاوه بر اينكه رژيم غذايي خاص، اسيديته مهبل، رفتار جنسـي، روش هاي آزمايشگاهي، مصرف بعضي داروهـا و سن پدر بر چگونگـي تركيـب شـدن
سلول هاي جنسي X,Y تأثير دارند (1)، احتمال يكسان شدن جنس كودكان درصورت كوتاه بودن
r
فاصله دو بارداري نيز بايد مد نظر قرار گيرد (2)، لذا انجام تحقيقي با هدف بررسي احتمال جنس كودكان با توجه به جنس فرزندان قبلي و شناخت عواملـي كه بر تركيب جنسـي فرزندان اثر دارند شايد بتواند در برنامه تنظيم خانواده والدين نقش مثبتي ايفا نمايد ودانستن اين احتمالات و عوامل مرتبط، ما را در رسيدن به اهداف كنترل جمعيت و داشتن جامعه اي سالم ياري نمايد.
مواد و روشها:
اين پژوهش از نوع كوهورت تاريخي بوده و در آن كليه زنان 49-15 ساله شهري استان اصفهان جمعيت هدف بوده اند. روش نمونه گيري بصورت خوشه گـيري و تعـداد نمونه با ضريب اطمينـان 95 درصـد و دقتي حـدود 1 درصـد، 3015 نفر محـاسبه گرديد (به منظور جلوگيري از احتمال خطاي كاهش تعداد نمونه ها طبق فرمول محاسبه شده تقريباً در هر خوشه يك خانوار بيشتر مورد پرسشگري قرار گرفت و لذا تعداد كل نمونه هاي بررسي 3057 خانوار را شامل شدند). پرسشگري از اين نمونه ها در 45 خوشه شهري استان اصفهان (24 خوشـه مربوط به شهرستان اصفهـان و بقيه مربـوط به شهرستانـهاي ديگر استـان) صـورت گرفت و در هر خوشه 67 خانوار مورد مصاحبه قرار گـرفتند. پس از مشـخص شدن خوشه هـا از طرف حوزه معاونت بهداشتـي و مركز بهداشت استان اصفهـان، به منظور دستيابي به واحدهـاي مورد پژوهش و تكميل پرسشنامه ها، با مشخص نمودن اولين آدرس در هر خوشه 67 خانوار به ترتيـب از سمـت راسـت مـورد پرسشگـري


پرسشگري قرار گرفتند.
در اين پژوهش زنان 49-15 ساله اي كه حداقل دو فرزند تك قلو داشته و بين آنها سقطي صورت نگرفته و يا موردي از حاملگي خارج از رحم يا حاملگـي مولار ديده نشده و يا مشكل تشخيص جـنس فرزند نداشتـه اند در مطالـعه شركت داده شدند. محيط پژوهش مناطق شهري استان اصفهان شامل شهرستانهاي اصفهان، نجف آباد، برخوار و ميمه، گلپايگان، مباركه، خوانسار، شهرضا، سميرم، نائين، فلاورجان، زرين شهر و اردستان مي باشند.
روش گردآوري اطلاعات به صورت مصاحبه و مشاهده به همراه تكميل پرسشنامه بوده است.
اعتبار و اعتماد علمي پرسشنامه به ترتيب از طريق اعتبـار محتوي و آزمون مجدد ( test re test) با r=0.7 بررسـي گرديـد. متغيـر وابستـه در اين پژوهـش احتمال جنـس كـودكان و هم جنسـي متولدين مي باشد. متغيرهاي مستقل شامل فاصله تولد متولدين، تركيب جنسي فرزندان قبلي، تعداد زايمانها، روشهاي پيشگيري از بارداري، روشهاي بكار گرفته شده در تعيين جنسيت بوده و متغيرهاي زمينـه اي شامل مشخصـات دموگرافيك والـدين مي باشد. نرم افرار بكار گرفته شده SPSS بوده و روشهـاي آماري مورد استفـاده براي تجزيه و تحليـل اطلاعـات شامـل آمـار توصيفـي و آمار استنباطـي مثل آناليز واريانس يك طـرفه، آنالـيز رگـرسيون چند متغيره مرحلـه به مرحله، آنالـيز رگرسيون لوجستيك و آزمون مجذور كاي ميچباشد.
نتايج:
در تركيب جنسـي فرزندان 34 احتمـال تركيب
جنسي متولدين تا شش فرزند در هر خانواده مورد بررسيقرار گرفت و اين احتمالات با استفاده از آزمون آماري رگرسيون لوجستبك متغير دوتايي (Binary Variant Logistic Regression Analysis) مورد ارزيابـي قرار گـرفت. نتـايج حاصـل از اين آزمـون نشـان داد كه از ايـن 34 احتمال، حالت شماره 23 يعني احتمال پسر شدن فرزند سومپساز دودختر بيش از 50 درصد و حالت شماره 27 يعني احتمال دختر شدن فرزند چهارم پس از سه فرزند پسر كمتر از 50 درصد مي باشد (P<0.05).
احتمال تركيب هاي جنسي ديگر فرزندان برابر 50 درصد محاسبه شد و اختلاف معني داري با احتمال ½ را نشان نداد (P<0.05) (جدول 1).
جدول 1: احتمال جنس فرزندان بر حسب رتبه تولد
رديف جنس رتبه تولد تركيب جنسي فرزندان احتمال (درصد)
1 دختر دوم فرزند اول دختر 50
2 پسر دوم فرزند اول پسر 50
3 دختر دوم و سوم فرزند اول دختر 50
4 پسر دوم و سوم فرزند اول پسر 50
5 دختر دوم و سوم و چهارم فرزند اول دختر 50
6 پسر دوم و سوم و چهارم و پنجم فرزند اول پسر 50
7 دختر دوم , سوم, چهارم, پنجم و پنجم فرزند اول دختر 50
8 پسر دوم, سوم, چهارم و پنجم فرزند اول پسر 50
9 دختر دوم و سوم, چهارم, پنجم و ششم فرزند اول دختر 50
10 پسر دوم, سوم, چهارم و پنجم فرزند اول پسر 50
11 دختر دوم و سوم فرزند اول پسر 50
12 پسر دوم و سوم فرزند اول دختر 50
13 دختر سوم و چهارم فرزند دوم پسر 50
14 پسر سوم و چهارم فرزند دوم دختر 50
15 دختر چهارم و پنجم فرزند سوم پسر 50
16 پسر چهارم و پنجم فرزند سوم دختر 50
17 دختر پنجم و ششم فرزند چهارم پسر 50
18 پسر پنجم و ششم فرزند چهارم دختر 50
19 دختر سوم و چهارم فرزند دوم دختر 50
20 پسر سوم و چهارم فرزند دوم پسر 50
21 دختر چهارم و پنجم فرزند سوم دختر 50
22 پسر چهارم و پنجم فرزند سوم پسر 50
23 پسر سوم فرزند اول و دوم دختر <50
24 دختر سوم فرزند اول و دوم پسر 50
25 پسر پنجم و ششم فرزند چهارم پسر 50
26 دختر پنجم و ششم فرزند چهارم دختر 50
27 دختر چهارم فرزند اول و دوم و سوم پسر >50
28 پسر چهارم فرزند اول و دوم و سوم 50
29 دختر دوم و سوم و چهارم فرزند اول پسر 50
30 پسر دوم و سوم و چهارم فرزند اول دختر 50
31 دختر پنجم فرزند اول و دوم و سوم 50
32 پسر پنجم فرزند اول و دوم و سوم و چهارم دختر 50
33 دختر دوم فرزند اول و سوم پسر 50
34 پسر دوم فرزند اول و سوم دختر 50

هـمچنين آناليز رگـرسيون لـوجستيك چنـد متغيره نشان داد كه بين حالت 32 يعني احتمال پسر شدن فرزند پنچم پس از چهار فرزند دختر با روشهاي جلوگـيري از بارداري پنجم بيشترين ارتباط وجود دارد ((P<0.05. براي تعيين اينكه كدام يك از روشهاي جلوگيري از بارداري فرزند پنجـم نقش بيشتري در بروز احتمـال فوق داشته است به نمونه بيشتري نياز بوده است.
همچنين نتيجه آزمون آماري مجذور كاي نشان داد كه بين نسبت فاميلي و هم جنس شدن متولدين اول و دوم، دوم وسوم، سوم و چهارم، و چهارم و پنجـم ارتباط آماري معنـي داري (P<0.001) وجود دارد. بطوري كه هر چه نسبت فاميلي پدر و مادر نزديكتر باشد احتمال همجنس شدن متولدين نيز افزايش مـي يابد. اين يافته ها بيانگر اين است كه در گروه نسبت فاميلي نزديك، هم جنس شدن متولدين اول و دوم 54/13 درصد و همجنس نشدن آنها 78/11 درصد مي باشد و به اين ترتيب هم جنس شدن متولدين اول و دوم در نسبت فاميلي نزديك بيشتر از نسبت فاميلي دور مي باشد (جدول 2).
جدول 2: توزيع فراواني هم جنس شدن فرزندان اول و دوم بر حسب نسبت فاميلي والدين

نسبت فاميلي
نزديك
دور
ندارد
جمع
هم جنسي درصد درصد درصد درصد
همجنس پسر 41/6 09/4 95/14 45/25
همجنس دختر 13/7 25/4 03/14 42/25
غير همجنس 78/11 93/8 43/28 13/49
جمع 32/25 27/17 41/57 100

(P<0.001)

در اين پژوهش استفاده از رژيم غذايي و استفاده از روش خاص قبل از بارداريهاي واحدهاي مورد
مطالـعه و ارتباط آن با هم جنس شدن متولـدين مورد بررسـي قرار گرفت و يافته ها نشان داد كه 05/99 درصد از مادران از رژيم غذايـي خاصي پيروي نكرده اند و تنها 95/0 درصد بين فرزندان اول و دوم از رژيم غذايي خاص استفاده نموده اند.
همچنين 87/99 درصد مادران از روش خاصي براي تعـيين جنس جنين استفاده ننموده اند و تنها 13/0 درصد آنها از روش خاص استفاده نموده اند.
در بررسـي ارتباط بهره گـيري از رژيم غذايـي خاص با هم جنس شدن متولـدين آزمون آماري آناليز واريانس يك طرفه، ارتباط ‌آماري معني داري را نشان نداد. همچنين در بررسي ارتباط استفاده از روش خـاص براي تعـيين جنـس جـنين ايـن آزمـون تنها بين روشهـاي بكار برده شده قبل از حاملگـي ششم با هم جنس شدن متولـدين ارتباط معنـي داري (P=0.002) را نشـان داد. اين نتايج بيانگر آن است كه تنها دو مورد (35/0 درصد) قبل از حاملگـي فرزند ششم از روش خاصي در تعيين جنس جنين استفاده نموده اند كه با بيشترين درصد هم جنس شدن همراه بوده است.
يافته هـاي پژوهـش به كمـك آزمـون آنالـيز واريانس نشان داد كه بين فاصله تولدهاي اول و دوم (P<0.015)، دوم و سـوم (P<0.001) و احتمـال هم جنس شدن متولـدين ارتباط آمـاري معني داري وجود دارد. به اين ترتيب كه با افزايش فاصـله تولدهـاي متولديـن اول و دوم احتمـال همجنس شدن نيز افزايش مي يابد ولي با افزايش فاصله تولدهاي متولدين دوم و سوم احتمال هم جنس شدن متولدين كاهش نشان مي دهد.در اين پژوهـش بين متغـير سن مادر با هم جـنس شدن متولدين نيز رابطه آماري معني داري بدست آمد، در ايـن زمينـه آنالـيز واريـانس نشـان داد كه با افزايش سن مادر همجنس شدن متولدين كاهش مي يابد (P<0.05)، علاوه بر اين بين شغل مادر و همجنسي متولدين رابطه معني داري وجود دارد (P<0.045) و بين تحصيـلات پدر و هم جنس
شدن فـرزندان پنجم و ششم رابطه آماري معني داري به دست آمد (P<0.002). همچنين نتايج نشان داد كه نسبت جنسي متولدين بر حسب رتبه تولد اول تا ششـم متفاوت بوده و در رتبه تولـد دوم نسبت متولدين دختر بالاتر از نسبت متولدين پسر مي باشد.
بحث:
پرفسور ادوين کانکلين (Edvin kankelin) مـي گويد احتمـال آغاز گشتن زندگـي به طـور تصادفي، مانند احتمال بوجود آمدن يک لغت نامه کامل است در اثر انفجـار در يک چاپخـانه (3). مشـاوره و برقراري ارتبـاط با والـدين به منظـور افزايش آگاهي آنها در زمينه تكميل جنس فرزندان ورعايت اصول تنظيم خانواده بسيار حائز اهميت است و انتقال مفاهيم و نتايج تحقيقات از جمله احتمال تركيب جنسي فرزندان و عوامل مؤثر بر جنس فرزندان، آنها را در تصميم گـيري صحيح ياري خواهـد نمود، همچنـان كه طبق نتايـج به دست آمده از اين تحقيق، احتمال پسر شدن فرزند سوم پس از دو دختر بيش از 50 درصد و احتمال دختر شدن فـرزند چهارم پس از سه پسر كـمتر از 50 درصد خواهد بود. اين احتمـال با رعـايت روش هـاي تكميلـي مناسب از جمله رژيم غذايي غني از سديم و پتاسيم (غذاهاي دريايي)، استفاده از دوش واژينال قليايي و عدم استفاده از دارويي مثل كلـوميد افزايش مي يابد (4). همچنين زورن بي(Zorn B) گزارش كـرده است كه اسـترس حاد سايكـولوژيكال در جنگ اسلواني بين 9-6 ماه باعث كاهش نسبت جنسي شده و اين امر را به كاهش تحرك اسپرم مربوط دانسته است (5).
همانگـونه كه نتايج نشان داد كه بين حـالت 32 يعني احتمـال پسر شدن فرزند پنجم پس از چهـار فرزند دخـتر با روش هـاي جلوگـيري از بارداري پنجـم بيشترين ارتبـاط وجـود دارد، در مطالـعه اي كه در بنـگلادش در زمينـه مـوفقيت روش هـاي پيشگيري از بارداري، جنس جنين و فاصله تولد انجام شد نيز چنين نتيجه شد كه اگر يـك زن حداقـل يك دختـر داشـته باشد خطـر تولدهـاي بعـدي و عـدم موفقيت پيشـگيري از بارداري در او به طور معني داري با تعداد پسران مرتبـط خواهد بود و به نظر مـي رسد تأكـيد بر داشتـن جنس پـسر با بـاروري بيشـتري هـمراه است (6).
از آنجا كه بر اساس نتايج، هرچه نسبت فاميلي پدر و مادر نزديكتر باشد احتمال هم جنس شدن متولـدين افزايش مـي يابد توصيه به ازدواج هاي غير فاميلي نه تنها در پيشگيري از بيماريهاي ارثي مؤثر است بلكه احتمال داشتن فرزند از دو جنس را امكان پذيرتر مي سازد. در همين راستا نوربرگ (Norberg K.)مـي نويسد درصد پسرزايي در مادراني كه قبل از بارداري و زايمان با همسر خود زندگـي مـي كرده اند بيشتر است و 5/51 درصـد متولدين را جنس پسر تشكيل مي دهند در حاليكه اين درصد در مادراني كه در اين دوران با همسر خود زندگي نمي كنند 9/49 درصد مي باشد (7).
همچنين قره خاني مي نويسد برخي از بيماريهاي ژنتيكـي در برخي از نواحي و نژادها بيشتر ديده مي شود، مخصوصاً در كشورهايي نظير ايران كه ازدواج فاميلي رايج تر بوده و در رأس آنها تالاسمي و اختلالات نورولوژيك قرار دارند (8).
همانگونه كه ذكر شد استفاده از رژيم غذايي و استفـاده از روش خـاص قبل از بارداري هـاي واحدهـاي مورد مطالعه تنها بين روشهاي به كار برده شده قبل از حاملگي ششم با هم جنس شدن متولدين ارتباط معني داري را نشان داد و استفاده از رژيم غذايي خاص با هم جنس شدن متولدين آزمون آماري آنالـيز واريانس يك طرفه، ارتبـاط ‌آماري معني داري را نشان نداد. در همين راستـا كاوسـش (Kausche A) در تحـقيق خـود در استراليا و نيوزيلند اعلام نمود كه نسبت جنسي متولدين بدنبال انتقال بلاستوسيست و آمبريو در روش IVF اختلاف معني داري با حالات بارداري طبيعي ندارد (9).
علاوه بر اين، تاكيد بر رعايت فاصله زايمانها كه در تركيب جنسـي متولدين و نيز در سلامت فـرزندان و مادران دخـالت دارد مـي تواند تـأثير مناسبي بر تصميم گيري والدين داشته باشد.
همچنان كه برويس (Brewiss) در آمريكا اعلام نمود بين فواصـل نزديك زايمانهـا و تفوق تولد
جنس مذكر ومؤنث رابطه آماري معني داري وجود دارد.
نتـايج اين پژوهش نشان داده كه نسبت جنسيت در بوتيراتري در رتبه هـاي مختلف تولد با تفوق جنس مذكر همراه بوده است (10). در ايران نسبت جنسي جمعيت 7/50 درصد مردان و 3/49 درصد زنان اعلام شده است (11).
البته كگناسي (Cagnacci) و همكارانش اعلام نمـوده اند كه نسبت جنسـي در فصول مختلـف متفاوت مي باشد و اين تغيير نسبت ها كه ريتمي مـشخص را شامل مي شوند در ماه هـاي اكتبر و سپتامبر با 4/2 و 7 درصد تفاوت نشان مي دهند(12).
با توجـه به رابطـه آماري معنـي داري كه بين سن مادر و هم جنس شدن متولدين بدست آمده و اينكـه با افـزايش سن مـادر هـم جنس شـدن متولدين كاهش مي يابد، همچنين رابطه معني داري كه بين شغل مادر و جنس متولدين و بين تحصيلات پدر و هـم جنس شدن فرزندان پنجم و ششم به دست آمده، در همين راستا سكوت و نقيبي نتايج خود را چنين اعلام نمودند كه ميانگين سن مادراني كه فـرزند پسر دارند 35/24 سال و مادرانـي كه فـرزند دختر دارند 29/25 سـال بوده است ولـي نتـايج آزمون  نشان داده است كه اين اختلاف معنـي دار نمي باشد و نتايج آزمونها نشان داده كه ارتباط معني داري بين جنسيت متولدين و عواملي مثل: تحصيـلات والدين، شغـل والـدين، نسبت خويشاوندي، جنسيت فرزند قبلي، روش جلوگيري از بارداري وجود ندارد (13). اگرچه با افـزايش سن مادران همجنس شدن متولدين كاهش مي يابد ولي توجه به اين نكته نيز اهميت دارد كه احتمال بروز ناهنجـاري ها و جهش هاي ژني با افـزايش سـن افـزايش نشـان مـي دهد، همـان گـونه كـه ريتلر (Rittler) در همين زمينه اعلام مي نمايد كه ارتباط قوي تري بين بروز آنومالي اسپينا بيفيدا و مادارن چندزا و جنس دختر وجود دارد و احتمال بروز اين ناهنجاري با بالا رفتن سن والدين افزايش نشان مي دهد (14).
علاوه بر اين نوربرگ (Norberg) در گزارش تحـقيق خود اعلام مي دارد كه ميزان تولد پسران به تولد دختران در والديني كه زندگي مشتركـي داشته اند، با سن پدران، تحصيلات آنها، درآمد و نژاد آنها ارتباطي نداشته است.
هـمچنين ميزان همجنسي فرزندان چهـارم و پنجم در مادراني كه با سن كمتر از 18 سال ازدواج كرده اند بيشتر بوده و ياماگوچـي و فرگوسن نيز نشان دادند كه اهميت تركيب جنسي فرزندان در زنان جوانتر بيشتر مـي باشد و زنان جوانتر بيشتر در فكر تكميل جنس فرزندان خود مي باشند (15).
از آنجا كه با افزايش مدت جلوگيري از ميزان هم جنس شدن متولدين كاسته مي شود و با افزايش تحصيـلات والـدين فاصـله بين تولدها افزايش مي يابد، لذا توصيه مي شود با بكارگيري امكاناتي براي ارتقاء سطح آگاهي، دانش و سطوح تحصيلي اقشـار جامعه اقدامـات لازم توسـط مؤسسـات آموزشي كشور صورت گيرد. هم چنانكه علم به احتمالات جنسي فرزندان مي تواند والدين را در انتخاب و برنامه ريزي مناسب ياري نمايد و انجام مشـاوره و برنامه ريزي در اين زمينه مـي تواند به والـدين كمك شـايان توجهـي در زمينه داشـتن خانواده اي سالم بنمايد.


منابع:
1. حسيري سراج م. بررسي نقش رژيم غذايي، روش شتلز و مخلوط رژيم غذايي و روش شتلز در انتخاب جنسيب جنين انسان در زنان شهر تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علوم پزشكي ايران. 1375؛ چكيده.
2. Valiani M. Survey on Relation of Some Effective Factors and Gender-Similarity of Children of 15-49 years Old Women of Isfahan Province (Iran). Future of Rural Peoples: Fifth International Symposium 2003 October; 19-23: 364.
3. http://www.efarsi.org/quran/apx31.html/edvin kankelin.كانكلين, ادوين. انسان و عملكرد انسان 2003
4. حسيري سراج م. بررسي نقش رژيم غذايي، روش شتلز و مخلوط رژيم غذايي و روش شتلز در انتخاب جنسيب جنين انسان در زنان شهر تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علوم پزشكي ايران. 1375؛ چكيده.
5. Zorn B, Sucur V, Stare J. Meden V; Decline in sex ratio at birth after 10-day war in Slovenia: brief communication; Human Reproduction 2002; 17(12): 3173-7.
6. Rahman M, Davanzo J. Gender preference and birth spacing in Matlab, Bangladesh Washington: Demography 1993; 30 (3):315-18
7. Norberg K. Partnership status and the human sex ratio at birth. Proc R Soc Lond B Biol Sci 2004 Nov 22; 271(1555):2403-10.
8. قره خاني پ, ساداتيان ا. تظاهرات اصلي و درمان بيماريها، اصول بارداري و زايمان. تهران: سماط. 1379؛ 82 .
9. Kausche A, Jones GM, Trounson AO, Figueiredo F, Mac Lachlan V, Lolatgis N. Sex ratio and birth weights of infants born as a result of blast cyst transfers compared with early cleavage stage embryo transfers. Fertility & Sterility 2001 Oct; 76(4): 688-93.
10. Brewiss AA. Sex ratio of birth in a Micronasian Atoll Population. Soc- Biol 1993; 403 (4): 207-14
11. http://www.world-news.org/persian/economic/view.asp?Nfeed=871.
سازمان مديريت و برنامه ريزي ايران. آمار سرشماري. 1384.
12. Cagnacci A, Renzi A, Arangino S, Alessandrini C, Volpe A. The male disadvantage and the seasonal rhythm of sex ratio at the time of conception. Hum Reprod 2003 Nov;18 (11): 2491-2.
13. http://www.medsab.ac.ir/newmedsab/danesh1.htm.
سكوت س, نقيبي ف. بررسي عوامل مؤثر بر تعيين جنسيت در متولدين زايشگاه سبزوار در سال 1378.
14. Rittler M, Lopez-Camelo J, Castilla EE. Sex ratio and associated risk factors for 50 congenital anomaly types: clues for causal heterogeneity. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2004; 70 (1): 13-19.
15. Rahman M, Davanzo J. Gender preference and birth spacing in Matlab, Bangladesh Washington: Demography 1993; 30 (3): 316.

Abstract
Title: A Survey on relation of some effective factors with gender probability of children of 15-49 year old women in Isfahan province.
Authors: M. Valiani.
Introduction:Being able to choose his children’s gender, has always been one of human being’s wishes. Since in many cases, parents tend to have children of both genders, this study aims at effective factors on gender probability of children.
Methods: This study was a historical cohort that covered 3057 subjects in 45 clusters, each including 67 families. The population studied compromised women at 15-49 years of age who had at least two children (single fetus), without abortion or ectopic pregnancy or molar pregnancy as well as no diagnostic difficulty in child sex. Data collection was done with observation and consultation by questionnaire. Results were analyzed with ANOVA, Stepwise multivariate and logistic regression by SPSS soft ware.
Results: 34 probabilities of gender births were studied in this research by logistic regression. Data showed probability of third boy after two girls is more than 50% and probability of fourth girl after three boys is less than 50% (P<0.05). Also probability of fifth boy after four girls had a significant relation with methods of family planning.
Discussion: Results of this research helps parents to have children of two genders (girl and boy) and enables them to make good decisions on further pregnancies with better intervals. Researcher recommends consulting with parents about time interval between children’s birth and sibling the gender they tend to have.
Key Words: Probability of sibling gender, Isfahan province.
 

 
 

سايت جمعيت مامايي اصفهان

 

مامای مورد نظر خودتان راپیدا کنیدContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

 

 

 

 

 
   

تعداد بازدید کنندگان از مرداد 1384 تاکنون

کليه حقوق متعلق به جمعيت مامايي اصفهان مي باشد

طراحي و برنامه نويسي توسط مهسا شكور از شرکت پيام نت اصفهان